A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам'янка-Бузької міської ради

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________

Голова атестаційної комісії

ІІ рівня відділу освіти,

культури, туризму, молоді та

спорту Кам’янка-Бузької

міської ради

І.Чепіль

(протокол засідання АК ІІ

рівня від 18.10.2019 р. №1)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну групу з оцінювання професійної

діяльності керівних кадрів закладів освіти

 

 1. Загальні положення
  1. Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності керівних кадрів (далі – керівників) закладів освіти (далі – Положення) розроблене у відповідності до пункту 2.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Типове положення), затвердженого наказом МОН  України 06.10.2010 р.  №930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №1255/18550, із змінами, внесеними наказами МОН, молоді та спорту України 20.12.2011 р. №1473, МОН України 08.08.2013 р. №1135.
  2. Положення визначає порядок проведення експертною групою оцінювання професійної діяльності керівних кадрів (далі – експертна група) експертизи теоретичної підготовленості та практичної діяльності керівників, які атестуються.
  3. Експертна група створюється при атестаційній комісії ІІ рівня для об’єктивного оцінювання професійної діяльності керівників. Рішення про створення експертної групи, її персональний склад ухвалюються на засіданні атестаційної комісії ІІ рівня.
  4. Експертна група у своїй діяльності керується нормативно-правовими документами, діючими в галузі освіти.
  5. До складу експернтої групи включаються досвідчені працівники органу управління освітою, методичної ради, керівники закладів освіти ОТГ.
  6. До складу експернтої групи не може входити керівник, який атестується.
  7. Експертну групу очолює голова, який призначається рішенням атестаційної комісії ІІ рівня.
  8. На підставі проведеної експертизи експертна група готує висновки про результати професійної діяльності кожного керівника, який атестуються, та подає ці висновки  в атестаційну комісію ІІ рівня.

 

 1. Вимоги до членів експертної групи
  1. Професійні вимоги:
   1. Вища педагогічна освіта.
   2. Стаж педагогічної роботи не менше п’яти років.
   3. Знання нормативно-правових актів в галузі освіти.
   4. Знання нормативно-правової бази з питань атестації педагогічних працівників.
   5. Знання проблем розвитку системи освіти в Україні та регіоні.
   6. Знання специфіки управлінської діяльності в галузі освіти.
   7. Володіння формами та методами аналізу й узагальнення інформації у межах компетенції.
  2. Комунікативні вимоги:
   1. Уміння реалізовувати на практиці гуманістичні, особистісно-орієнтовані стосунки у ситуаціях професійної діяльності.
   2. Наявність установки на реалізацію здібностей керівників, які атестуються; створення комфортного мікроклімату під час атестації.
   3. Готовність до співпраці.
   4. Володіння методами розв’язання конфліктних ситуацій.
   5. Висока мовленнєва культура.
   6. Дотримання педагогічної етики, моралі.

 

 1. Права та обов’язки членів експертної групи
  1. Члени експертної групи мають право:
   1. Отримувати необхідну інформацію у межах своєї компетенції.
   2. Проводити співбесіду з керівниками, які атестуються, членами педагогічного колективу, громадськістю.
   3. Знайомитись з методичними, науково-дослідницькими роботами керівників, які атестуються.
   4. Знайомитись із матеріально-технічним забезпеченням закладів освіти, в яких працюють керівники, що атестуються.
  2. Члени експертної групи зобов’язані:
   1. Керуватися вимогами до рівня професійної діяльності керівників, визначеним п.п. 3.4., 3.5., 3.9. Типового положення  та посадовою інструкцією керівника.
   2. Забезпечувати об’єктивність висновку, зробленого за результатами експертного оцінювання.
   3. Керуватися принципами відкритості, колегіальності, системності та цілісності експертних оцінок, що забезпечують об’єктивне, доброзичливе ставлення до керівників.
   4. Захищати права керівників, які атестуються.
   5. Здійснювати експертне оцінювання у визначені терміни.
   6. Ознайомити керівників, які атестуються, із експертними висновками.

 

 1. Регламент діяльності експертної групи
  1. Експертна  група працює узгоджено з атестаційною комісією ІІ рівня на основі укладеного графіка, затвердженого атестаційною комісією ІІ рівня.
  2. Терміни проведення експертної оцінки, методи роботи узгоджуються із керівниками, які атестуються.
  3. Результати роботи експертної групи оформляються у вигляді довідки, погодженої зі всіма її членами; довідка зберігається до наступної атестації керівника.
  4. Довідка підписується всіма членами експертної групи, дається для ознайомлення під підпис керівнику, який атестується та передається в атестаційну комісію ІІ рівня.

 

 1. Експертне оцінювання професійної діяльності керівних кадрів
  1. Члени експертної групи оцінюють професійну діяльність керівників, які атестуються, у відповідності з вимогами п. п.3.4, 3.5, 3.9 Типового положення, зокрема:
   1. Виконання програми розвитку закладу освіти та результати інноваційної діяльності.
   2. Стан організації освітнього процесу, додержання вимог державних освітніх стандартів.
   3. Додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів.
   4. Підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками закладу освіти.
   5. Ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування.
   6. Відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення.
   7. Додержання педагогічної етики, моралі.
   8. Аналіз розгляду звернень громадян.
   9. Звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу закладу освіти
   10. Якість виконання керівником посадових обов’язків.

 

 1. Експертний висновок
  1. Результатом роботи експертної групи є експертний висновок – об’єктивний і обгрунтований колективний висновок щодо професійної діяльності керівника, який атестується.
  2. Укладений висновок:
   1. Оформляється у письмовому вигляді, підписується всіма членами експертної групи.
   2. Доводиться до відома керівника, який атестується, під підпис.
   3. Подається в атестаційну комісію не пізніше, ніж за 10 днів до її підсумкового засідання.

Вхід для адміністратора